Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Bright Space Solutions

Deventer, 23 augustus 2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en leveringen tussen Bright Space Solutions (hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”) en de klant (hierna te noemen “u” of “uw”), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Door gebruik te maken van onze website, diensten of producten, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer u akkoord gaat met een offerte en de eventuele vereiste betaling is ontvangen.

2.3 Wij behouden het recht om een overeenkomst te weigeren of te annuleren in geval van onjuiste informatie of overmacht.

3. Levering en Verzending

3.1 Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Vertragingen in levering geven u geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

3.3 Verzending gebeurt op risico van de klant. Eventuele schade tijdens verzending moet binnen 48 uur worden gemeld.

4. Betaling

4.1 Betalingen dienen te geschieden volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden.

4.2 Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5. Retourneren en Garantie

5.1 Retourneren van producten is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst, mits in originele staat en verpakking. Kosten voor retour zijn voor uw rekening.

5.2 Garantievoorwaarden staan vermeld in de productomschrijving. Garantie dekt enkel fabricagefouten en niet normale slijtage of misbruik.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering.

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op onze producten, diensten en materialen blijven bij ons.

7.2 Het is niet toegestaan om onze materialen te kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Deventer.

9. Wijzigingen

9.1 Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en bestellingen.

Door gebruik te maken van onze website en diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Neem contact met ons op bij vragen of onduidelijkheden.

Bright Space Solutions
Dortmundstraat 18
7418 BH Deventer

i.

Winkelwagen 0

Laatst bekeken 0